Podmienky a pravidlá Vitajte v SlovenskeOnlineCasino! Tieto podmienky popisujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky K2 IGaming Partners, ktorá sa nachádza na adrese https://slovenskeonlinecasino.com/. Vstupom na túto webovú stránku predpokladáme, že tieto podmienky akceptujete. Nepokračujte v používaní SlovenskeOnlineCasino, ak nesúhlasíte s prijatím všetkých podmienok uvedených na tejto stránke. Súbory cookie: Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré pomáhajú prispôsobiť vaše online zážitky. Prístupom na SlovenskeOnlineCasino ste vyjadrili súhlas s používaním požadovaných súborov cookie. Súbor cookie je textový súbor, ktorý na váš pevný disk ukladá server webovej stránky. Súbory cookie nie je možné použiť na spustenie programov alebo doručenie vírusov do vášho počítača. Súbory cookie sú vám jednoznačne priradené a môže ich čítať iba webový server v doméne, ktorá vám súbor cookie vydala. Súbory cookie môžeme používať na zhromažďovanie, ukladanie a sledovanie informácií na štatistické alebo marketingové účely s cieľom prevádzkovať našu webovú stránku. Máte možnosť prijať alebo odmietnuť voliteľné súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na prevádzku našej webovej lokality. Tieto súbory cookie si nevyžadujú váš súhlas, pretože fungujú vždy. Majte na pamäti, že akceptovaním povinných súborov cookie akceptujete aj súbory cookie tretích strán, ktoré sa môžu používať prostredníctvom služieb poskytovaných tretími stranami, ak takéto služby používate na našej webovej lokalite, napríklad okno na zobrazenie videa poskytované tretími stranami a integrované do našej webovej lokality. Licencia: Ak nie je uvedené inak, K2 IGaming Partners a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na SlovenskeOnlineCasino. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Prístup k nim môžete mať zo stránky SlovenskeOnlineCasino pre svoju osobnú potrebu s výhradou obmedzení uvedených v týchto podmienkach. Nesmiete: Kopírovanie alebo opätovné publikovanie materiálov zo SlovenskeOnlineCasino Predávať, prenajímať alebo udeľovať sublicencie na materiál zo SlovenskeOnlineCasino Reprodukovať, kopírovať alebo rozmnožovať materiál zo SlovenskeOnlineCasino Redistribuovať obsah SlovenskeOnlineCasino Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej uzavretia. Niektoré časti tejto webovej stránky ponúkajú používateľom možnosť zverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Spoločnosť K2 IGaming Partners nepreveruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje komentáre pred ich zverejnením na webovej lokalite. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská spoločnosti K2 IGaming Partners, jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre vyjadrujú názory a stanoviská osoby, ktorá ich zverejnila. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi spoločnosť K2 IGaming Partners nezodpovedá za Komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo utrpené v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa Komentárov na tejto webovej stránke. Spoločnosť K2 IGaming Partners si vyhradzuje právo monitorovať všetky Komentáre a odstrániť všetky Komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo môžu spôsobiť porušenie týchto Podmienok. Zaručujete a vyhlasujete, že: Máte právo uverejňovať komentáre na našich webových stránkach a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy; Komentáre nezasahujú do žiadnych práv duševného vlastníctva vrátane, ale bez obmedzenia, autorských práv tretích strán, patentov alebo ochranných známok; Komentáre neobsahujú žiadne hanlivé, urážlivé, urážlivé, neslušné alebo inak nezákonné materiály, ktoré sú zásahom do súkromia. Komentáre sa nepoužívajú na získavanie alebo propagáciu obchodu alebo zvykov, ani na prezentáciu komerčných alebo nezákonných činností. Spoločnosti K2 IGaming Partners udeľujete nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie iných na používanie, reprodukciu a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu. Hypertextové prepojenie na náš obsah: Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na naše stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu: Vládne agentúry; Vyhľadávače; spravodajské organizácie; Distribútori online katalógov môžu odkazovať na našu stránku rovnakým spôsobom, akým odkazujú na stránky iných spoločností uvedených v zozname; Akreditované podniky v celom systéme, s výnimkou neziskových organizácií, nákupných centier a charitatívnych skupín na získavanie finančných prostriedkov, ktoré nesmú hypertextovo odkazovať na naše webové stránky. Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, publikácie alebo iné informácie na stránke za predpokladu, že odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade zavádzajúci; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany. Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií: všeobecne známe zdroje spotrebiteľských a/alebo obchodných informácií; stránky komunity dot.com združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie; distribútori online adresárov; internetové portály; účtovné, právne a poradenské firmy a vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia. Ak sa tak rozhodneme, schválime žiadosti o prepojenie od týchto organizácií: (a) prepojenie by nás alebo naše akreditované podniky neznevýhodnilo; (b) organizácia nemá u nás negatívny záznam; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového prepojenia preváži nad neprítomnosťou spoločnosti K2 IGaming Partners a (d) prepojenie je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch. Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku za predpokladu, že odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade zavádzajúci; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu webovej stránky odkazujúcej strany. Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu stránku, musíte nám to oznámiť zaslaním e-mailu na adresu K2 IGaming Partners. Uveďte svoje meno, názov organizácie, kontaktné údaje, ako aj adresu URL vašej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu stránku, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré chcete odkazovať. Na odpoveď si vyhraďte 2 - 3 týždne. Schválené organizácie môžu na našu stránku odkazovať týmito spôsobmi: Používaním nášho obchodného mena alebo Použitím jednotného lokátora zdrojov, na ktorý sa odkazuje, alebo Použitím akéhokoľvek iného opisu našej stránky, na ktorú sa odkazuje, ktorý dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu stránky odkazovanej strany. Použitie loga spoločnosti K2 IGaming Partners alebo iných umeleckých diel na účely prepojenia nie je povolené, ak neexistuje licenčná zmluva na ochrannú známku. Zodpovednosť za obsah: Nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašej stránke. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť proti všetkým nárokom, ktoré sa vyskytnú na vašej stránke. Na žiadnej webovej lokalite by sa nemali objavovať odkazy, ktoré by mohli byť považované za hanlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo obhajujú porušovanie alebo iné porušovanie práv tretích strán. Výhrada práv: Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na našu webovú lokalitu. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na naše webové sídlo na základe žiadosti. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a svoju politiku odkazov. Zriadením trvalého prepojenia na naše webové sídlo súhlasíte s týmito podmienkami odkazovania a ich dodržiavaním. Odstránenie odkazov z našej webovej stránky: Ak na našej webovej stránke nájdete akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní tak urobiť ani vám priamo odpovedať. Nezaručujeme, že informácie uvedené na tejto webovej lokalite sú správne. Nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť, ani to, že webová lokalita zostane dostupná alebo že materiál na webovej lokalite bude aktualizovaný. Zrieknutie sa zodpovednosti: V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej lokality a používania tejto webovej lokality. Nič v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti: obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb; obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie; obmedziť našu alebo vašu zodpovednosť akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený platnými právnymi predpismi; alebo vylúčiť akúkoľvek našu alebo vašu zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov. Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tomto oddiele a na iných miestach tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, deliktu a z porušenia zákonnej povinnosti. Keďže webová lokalita a informácie a služby na webovej lokalite sú poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu.